Tillæg til havnereglement mht.  el-tilslutning og forbrug:

1. Instruktioner for tilslutning til elforsyningen, Vesterø Havn.

I denne marine er det muligt at forsyne Deres båd gennem en direkte, jordforbundet tilslutning til Havnens landbaserede elforsyning.

Almindeligt:

a) Medmindre der er installeret en skilletransformer ombord for at isolere det elektriske system fra forsyningen i land, kan korrosion (elektrolyse) skade båden eller omkringliggende både.

b) Forsyningsspændingen i denne marina er 230V 50 Hz enfaset elle 3x400V 3-faset forsynet fra stikkontakter i overensstemmelse med EN 60309-2.

c) Der skal tages forholdsregler for at forhindre den bevægelige tilslutningsledning i at falde i vandet under udtagelsen af stikproppen.

d) Der må, fra både i vandet, kun tilsluttes een bevægelig ledning til hver stikkontakt.

e) Den bevægelige ledning skal være i een længde uden samlinger, og der skal anvendes en H 07RN-F ledning med et minimum tværsnit på 1,5 kvadrat-mm. (det der betegnes som CEE gummi/neoprenledning, 3 x 1,5, med CEE stik i begge ender).

Når båden er på land kan der dog kortvarigt, f.eks. i forbindelse med arbejde med el-håndværktøj benyttes almindelige forlængerledninger og stik, så længe bådejeren ”overvåger” ledningerne ved sin tilstedeværelse og sørger for, at de bl.a. ikke udsættes for skadelig fugt.

Når båden er på land, og der ønskes en mere langvarig opkobling må ledningen fortsat godt forlænges, men der bør da benyttes CEE-forlængerled eller lignende med en ”kapslingsklasse” på mindst IP44. Hvis samlingen kan blive udsat for vandstråler dog mindst kapslingsklasse IP45, ved evt. kraftige vandstråler mindst IP46. Ledningerne må ikke kunne overkøres eller udsættes for kraftig mekanisk påvirkning.

f) Fugt, støv og salt i bådens indtag kan udgøre en fare. Undersøg indtaget; rens det og tør det, hvis det er nødvendigt, inden der forbindes til forsyningen i land.

g) Det er farligt for ikke-sagkyndige personer at forsøge at foretage reparationer eller ændringer. Hvis der opstår problemer, skal Havnefogeden kontaktes.

Ved ankomst:

h) Afbryd alt strømforbrugende materiel på båden.

i) Forbind først den bevægelige ledning til bådens indtag og derefter til forsyningen i land.

Før afgang:

j) Afbryd alt strømforbrugende materiel på båden.

k) Udtag først den bevægelige ledning fra stikkontakten i land og derefter fra bådens indtag.

l) Sæt dækslet over bådens indtag for derved at kunne forhindre indtrængen af vand.

m) Rul den bevægelige ledning op og kontroller at stikprop og konnektor er rene og tørre.

n) Opbevar ledningen et tørt sted, hvor den ikke ødelægges.

2. Instruktioner for forbrug af el på Vesterø havn.

Fast opkobling og forbrug af el til både på land, eller til både i vandet i vintersæsonen, til f.eks. varmere, affugtere, køleskab, el-kedler o.lign. må kun finde sted efter aftale med Havnefogeden. Afregning skal foregå via en, på ledningen indskudt og af Havnen godkendt målerenhed.

Kortvarig opkobling af højst 1 døgns varighed til forbrug af el til ladning af batterier, eller ved overvåget arbejde med håndværktøj, er dog tilladt.

 

Tillæg til havnereglement mht. forbudt bundmaling;

Godkendt af Kystdirektoratet 20. november 2008, indført i havnereglementet den 1 februar 2009:

Med henvisning til pkt. 4.3 i standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne (bekendtgørelse nr. 9139 af 15. april 2002 med bilag) gælder følgende vedr. brug af forbudt bundmaling:

Ref. punkt 4.3.1 / 4.3.2 / 4.3.3

Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne

I medfør af § 15 og § 18, stk. 2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, nr. 4, i bekendtgørelse nr. 1051 af 16. december 1999 om henlæggelse af opgaver til Kystinspektoratet og om kundgørelse af ordensreglementer for havne:

§ 1. Det i bilag 1 anførte »Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne« gælder for lystbådehavne og mindre fiskerihavne.

§ 2. De hidtil gældende, for de enkelte lystbådehavne og mindre fiskerihavne i medfør af § 14, stk. 1, i lov nr. 316 af 16. maj 1990 om trafikhavne m.v. og § 15, jf. § 1, stk. 2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne, fastsatte ordensreglementer forbliver i kraft, indtil nye reglementer måtte blive udfærdiget. Dog ophæves bestemmelser i et ordensreglement om, at havnen kan tilkendegive den pågældende, at overtrædelse af reglementet kan afgøres uden retslig forfølgning ved betaling af en bøde, og at denne tilfalder havnen.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2002.

Kystdirektoratet, den 15. april 2002
Per Roed Jakobsen /Flemming Thyme

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookes til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.