Tillæg

Tillægsregulativ, Østerby og Vesterø Havne.

Ved overtrædelse af standardreglementets punkt 2.6 gives to skriftlige advarsler og efterfølgende uddeling af bøde på 5000 kr.

Ved overtrædelse af punkt 2.15 gives der 4 ugers frist til at fjerne ikke-aktive skibe, og herefter vil skibet med et varsel på 8 dage blive betragtet som efterladt og solgt for ejers regning til dækning af Læsø Kommunes udgifter. Der følges aktivt op for oplagte skibe uden aftale i henhold til dette.

Ikrafttræden: den 1. januar 2018.

Vedtaget af Kommunalbestyrelsen på Læsø, den 28. august 2017.

Tillæg til havnereglement mht.  el-tilslutning og forbrug

1. Instruktioner for tilslutning til elforsyningen, Vesterø Havn.

I denne marine er det muligt at forsyne Deres båd gennem en direkte, jordforbundet tilslutning til Havnens landbaserede elforsyning.

Almindeligt:

a) Medmindre der er installeret en skilletransformer ombord for at isolere det elektriske system fra forsyningen i land, kan korrosion (elektrolyse) skade båden eller omkringliggende både.

b) Forsyningsspændingen i denne marina er 230V 50 Hz enfaset elle 3x400V 3-faset forsynet fra stikkontakter i overensstemmelse med EN 60309-2.

c) Der skal tages forholdsregler for at forhindre den bevægelige tilslutningsledning i at falde i vandet under udtagelsen af stikproppen.

d) Der må, fra både i vandet, kun tilsluttes een bevægelig ledning til hver stikkontakt.

e) Den bevægelige ledning skal være i een længde uden samlinger, og der skal anvendes en H 07RN-F ledning med et minimum tværsnit på 1,5 kvadrat-mm. (det der betegnes som CEE gummi/neoprenledning, 3 x 1,5, med CEE stik i begge ender).

Når båden er på land kan der dog kortvarigt, f.eks. i forbindelse med arbejde med el-håndværktøj benyttes almindelige forlængerledninger og stik, så længe bådejeren ”overvåger” ledningerne ved sin tilstedeværelse og sørger for, at de bl.a. ikke udsættes for skadelig fugt.

Når båden er på land, og der ønskes en mere langvarig opkobling må ledningen fortsat godt forlænges, men der bør da benyttes CEE-forlængerled eller lignende med en ”kapslingsklasse” på mindst IP44. Hvis samlingen kan blive udsat for vandstråler dog mindst kapslingsklasse IP45, ved evt. kraftige vandstråler mindst IP46. Ledningerne må ikke kunne overkøres eller udsættes for kraftig mekanisk påvirkning.

f) Fugt, støv og salt i bådens indtag kan udgøre en fare. Undersøg indtaget; rens det og tør det, hvis det er nødvendigt, inden der forbindes til forsyningen i land.

g) Det er farligt for ikke-sagkyndige personer at forsøge at foretage reparationer eller ændringer. Hvis der opstår problemer, skal Havnefogeden kontaktes.

Ved ankomst:

h) Afbryd alt strømforbrugende materiel på båden.

i) Forbind først den bevægelige ledning til bådens indtag og derefter til forsyningen i land.

Før afgang:

j) Afbryd alt strømforbrugende materiel på båden.

k) Udtag først den bevægelige ledning fra stikkontakten i land og derefter fra bådens indtag.

l) Sæt dækslet over bådens indtag for derved at kunne forhindre indtrængen af vand.

m) Rul den bevægelige ledning op og kontroller at stikprop og konnektor er rene og tørre.

n) Opbevar ledningen et tørt sted, hvor den ikke ødelægges.

2. Instruktioner for forbrug af el på Vesterø havn.

Fast opkobling og forbrug af el til både på land, eller til både i vandet i vintersæsonen, til f.eks. varmere, affugtere, køleskab, el-kedler o.lign. må kun finde sted efter aftale med Havnefogeden. Afregning skal foregå via en, på ledningen indskudt og af Havnen godkendt målerenhed.

Kortvarig opkobling af højst 1 døgns varighed til forbrug af el til ladning af batterier, eller ved overvåget arbejde med håndværktøj, er dog tilladt.