Årsplan 2023 - Vesterø Havn

Baggrund for Årsplanen.

Sagsnr.: 08.00.00-K07-2-23

Sagsfremstilling


Havnene på Læsø er organisatorisk underlagt Teknik- og havneudvalget.

Det er således fastsat i styrelsesvedtægt for Læsø kommune § 16, stk. 2, at udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af havnens anliggender.

Den daglige ledelse og forvaltning af havnens drift varetages af havnefogederne.

Teknik- og havneudvalget ønsker at havnefogederne i videst muligt omfang selv har mulighed for at tilrettelægge løsningen af opgaver og aktiviteter på havnene i samarbejde med havnens brugere og inden for de budgetmæssige rammer, som Kommunalbestyrelsen vedtager.

Som et planlægningsredskab for havnefogedernes opgaveløsning er det aftalt, at der hvert år udarbejdes en årsplan for hver havn. Vedlagt årsplanen for Vesterø Havn.

Årsplanen 2023 indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, arrangementer, vedligeholdelses- og anlægsarbejder, driftsopgaver, administrative aftaler, rapporteringer, udviklingsplaner, forhold vedr. brugerinvolvering og aktuelle indsatsområder, som Havnefoged og Administration foreslår, at Teknik- og havneudvalget tager til efterretning.

Opfølgning på planen sker på Teknik- og havneudvalgets møde i oktober/november, hvor havnefogeden deltager i punktets behandling.

Her kan du downloade Vesterø Havns årsplan 2023

Årsplan 2023 Vesterø Havn