Årsplan 2020 - Vesterø Havn

Baggrund for Årsplanen.

Havnene på Læsø er organisatorisk underlagt Teknik-, Havne- og Kulturudvalget

Den daglige ledelse og forvaltning af havnenes drift varetages af havnefogederne.

Teknik-, Havne- og Kulturudvalget ønsker, at havnefogederne i videst muligt omfang selv har mulighed for at tilrettelægge løsningen af opgaver og aktiviteterne på havnene i samarbejde med havnenes brugere og inden for de budgetmæssige rammer, som Kommunalbestyrelsen vedtager.

Som et planlægningsredskab til havnefogedernes opgaveløsning er det aftalt, at der hvert år udarbejdes en årsplan for hver havn.

Årsplanen kan bl.a. indeholde en beskrivelse af de aktiviteter, arrangementer, vedligeholdelses- og anlægsarbejder, driftsopgaver, administrative aftaler, rapporteringer, udviklingsplaner, forhold vedr. brugerinvolvering og aktuelle indsatsområder, som Havnen foreslår, at Teknik-, Havne- og Kulturudvalget tager til efterretning.

Tidsplanen for udarbejdelse og godkendelse af havnenes årsplan:

Planen udarbejdes i januar/februar

Planen godkendes på Teknik-, Havne- og Kulturudvalgets møde i marts/april, hvor havnefogederne deltager i punktets behandling.

Opfølgning på planen sker på Teknik-, Havne- og Kulturudvalgets møde i oktober/november, hvor havnefogederne deltager i punktets behandling.

Ny plan udarbejdes i januar/februar.

Her kan du downloade Vesterø Havns årsplan 2021

Årsplan 2021 Vesterø Havn