Årsplan 2020 - Østerby Havn

Baggrund for årsplan

Havnene på Læsø er organisatorisk underlagt Teknik, Havne- og Kulturudvalget.

Det er således fastsat i styrelsesvedtægt for Læsø kommune § 16, stk. 2, at udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af havnens anliggender.

Den daglige ledelse og forvaltning af havnens drift varetages af havnefogederne.

Teknik- havne- og kulturudvalget ønsker at havnefogederne i videst muligt omfang selv har mulighed for at tilrettelægge løsningen af opgaver og aktiviteter på havnene i samarbejde med havnens brugere og inden for de budgetmæssige rammer, som Kommunalbestyrelsen vedtager.

Som et planlægningsredskab for havnefogedernes opgaveløsning er det aftalt, at der hvert år udarbejdes en årsplan for hver havn.

Årsplanen kan bl.a. indeholde en beskrivelse af de aktiviteter, arrangementer, vedligeholdelses- og anlægsarbejder, driftsopgaver, administrative aftaler, rapporteringer, udviklingsplaner, forhold vedr. brugerinvolvering og aktuelle indsatsområder, som havnen foreslår, at Teknik, havne, og kulturudvalget tager til efterretning.

Tidsplan for udarbejdelse og godkendelse af havnens årsplan:

Planen udarbejdes i januar/februar.

Planen godkendes på Teknik, Havne- og Kulturudvalgets møde i marts/april, hvor havnefogederne deltager i punktets behandling.

Opfølgning på planen sker på Teknik, Havne- og Kulturudvalgets møde i oktober/november, hvor havnefogederne deltager i punktets behandling.

Her kan du downloade Østerbuy Havns årsplan 2021

Årsplan, Østerby Havn 2021

Visioner for Østerby Havn.

Marinaen i Østerby er bygget i 1983 med plads til 220 både, projekteret efter datidens standardbådstørrelse som var ca. 3x9 meter.

I dag er størrelsen af de både der anløber marinaen mellem 11 og 12 meter lange og 4 meter brede, hvilket giver os store pladsproblemer i 6 uger i højsæsonen, samt i kristi himmelfart ferien, som normalt trækker mange sejlere til Østerby Havn.

Når vi har den store belægning har vi mange både som er lagt på siden af hinanden, somme tider op til 8-9 både uden på hinanden.

Vi kan mærke at vore gæstesejlere bliver mere og mere utilbøjelige til at acceptere disse forhold i havnen, og i 2019 så vi desværre at mange var inde og vende i havnen for igen at sejle ud og væk fra Østerby.

I Sverige er det ved lov vedtaget at der max. må ligge 3 både uden på hinanden, bl.a. p.g.a brandfare, og denne lovgivning kan frygtes også at komme til Danmark. Dette vil betyde at kapaciteten i Østerby Marina reduceres væsentligt, med store økonomiske tab for hele Læsø til følge.

Det er derfor vigtigt at vi finder en måde at finansiere en udvidelse af Østerby marina på, så vi kan tilgodese fremtidens krav til komfort, brandsikkerhed, og ikke mindst forøgede turistindtægter for hele Læsø.