Årsplan 2020 - Vesterø Havn

Baggrund for Årsplanen.

Havnene på Læsø er organisatorisk underlagt Teknik-, Havne- og Kulturudvalget

Den daglige ledelse og forvaltning af havnenes drift varetages af havnefogederne.

Teknik-, Havne- og Kulturudvalget ønsker, at havnefogederne i videst muligt omfang selv har mulighed for at tilrettelægge løsningen af opgaver og aktiviteterne på havnene i samarbejde med havnenes brugere og inden for de budgetmæssige rammer, som Kommunalbestyrelsen vedtager.

Som et planlægningsredskab til havnefogedernes opgaveløsning er det aftalt, at der hvert år udarbejdes en årsplan for hver havn.

Årsplanen kan bl.a. indeholde en beskrivelse af de aktiviteter, arrangementer, vedligeholdelses- og anlægsarbejder, driftsopgaver, administrative aftaler, rapporteringer, udviklingsplaner, forhold vedr. brugerinvolvering og aktuelle indsatsområder, som Havnen foreslår, at Teknik-, Havne- og Kulturudvalget tager til efterretning.

Tidsplanen for udarbejdelse og godkendelse af havnenes årsplan:

Planen udarbejdes i januar/februar

Planen godkendes på Teknik-, Havne- og Kulturudvalgets møde i marts/april, hvor havnefogederne deltager i punktets behandling.

Opfølgning på planen sker på Teknik-, Havne- og Kulturudvalgets møde i oktober/november, hvor havnefogederne deltager i punktets behandling.

Ny plan udarbejdes i januar/februar.

Den daglige drift på Vesterø Havn

Årstid og sæson er to væsentlige forudsætninger for dagligdagen i en havn.

Sommerhalvåret – specielt de tre sommermåneder – er præget af stor aktivitet og travlhed med mange gæstesejlere og store arrangementer. Her er på grund af de mange både i havnen stor aktivitet omkring tilsyn, opkrævninger og renholdelse og forskellige former for konflikthåndtering.

I vinterhalvåret – specielt forår og efterår – er arbejdet i højere grad præget af vedligeholdelse og planlægningsopgaver.

Her er nævnt nogle af de daglige opgaver

Tilsyn

Havnebassiner / Færgelejer / Farvands afmærkning / lys / Pladser og veje / bygninger

Opkrævning/ Afregning

Skibsafgift / vareafgifter / pladsleje / husleje / Dieselstander / billetautomat

el-vandmålere

Vedligehold

Snerydning / Havneværker / Bygninger / Rengøring / Orden / dybde pejling / uddybning

Planlægning

Projekter / vedligehold / Personale/Indkøb / buget/økonomi styring / dialog møder

Konflikt håndtering

Bruger / Fiskere / lystsejlere / Gæster

Bemandingen i havnen er i løbet af året således:

1 m/k Havnefoged.  Vagt hele Året

1 m/k Havneassistent /Havnefogedafløser.

Herefter 800 Timer fordelt på følgende

1 m/k Medhjælp til rengøring.

1 m/k Medhjælp ved Betalingskontrol.

Indsatsområder Vesterø Havn i 2020.

Vesterø Havn foreslår, at der i 2020 arbejdes med følgende opgaver og områder som særlige indsatsområder:

Reparation af Nordre plankebro / ombygning.

 • Der arbejdes videre med to projektforslag for ombygning
 • af nordre mole / gl plankebro. Forventet opstart efterår.
 • Økonomi det store projekt ca. 5.270.000,- kr.

Der forventes 50% finansiering fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Rest finansiering ved lån optag i kommunekredit.

Montering af anoder i inderhavn og Anes færgeleje.                 

 • Økonomi ca. 450.000,- kr.

Reparation af landgangstårn Magrete Læsø.

 • Sandblæsning maling nyt tag m.m.
 • Økonomi ca.: 175.000,-

Afretning uddybning af sejlrenden.

 • Økonomi ca. 280.000,- kr.

Køb og ombygning af materielbygning.

 • Økonomi ca. 150.000,- kr.

Dialogmøde med brugerne på havnen afholdes lørdag den 9. maj 2020

Visioner for Vesterø Havn.

Vesterø Havn skal i de kommende år vedligeholdes og udvikles.

Endvidere er følgende projekter på Vesterø havns plan for de kommende år.

Plan for nordsiden af havnen.

Skabe flere bedre bådpladser, samt optimere beddingsanlæg og slæbested.

En udvidelse af havnen, kan evt. være fordelagtig, efter ombygning af østre mole.

Udvikling af hav-naturcenter i kombination med garageanlæg for færgen

 • Der kan søges om stats midler 70 %
 • Således er havnens andel ca.60.000,- kr.
 • Efterfølgende udarbejdes der projekt til fornyelse, hvor færgens pladsbehov

Udarbejdet af Havnefoged Alex Rasmussen, februar.  2020.

Årsplan 2020 PDF