Årsplan 2020 - Østerby Havn

Baggrund for årsplan

Havnene på Læsø er organisatorisk underlagt Teknik, Havne- og Kulturudvalget.

Det er således fastsat i styrelsesvedtægt for Læsø kommune § 16, stk. 2, at udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af havnens anliggender.

Den daglige ledelse og forvaltning af havnens drift varetages af havnefogederne.

Teknik- havne- og kulturudvalget ønsker at havnefogederne i videst muligt omfang selv har mulighed for at tilrettelægge løsningen af opgaver og aktiviteter på havnene i samarbejde med havnens brugere og inden for de budgetmæssige rammer, som Kommunalbestyrelsen vedtager.

Som et planlægningsredskab for havnefogedernes opgaveløsning er det aftalt, at der hvert år udarbejdes en årsplan for hver havn.

Årsplanen kan bl.a. indeholde en beskrivelse af de aktiviteter, arrangementer, vedligeholdelses- og anlægsarbejder, driftsopgaver, administrative aftaler, rapporteringer, udviklingsplaner, forhold vedr. brugerinvolvering og aktuelle indsatsområder, som havnen foreslår, at Teknik, havne, og kulturudvalget tager til efterretning.

Tidsplan for udarbejdelse og godkendelse af havnens årsplan:

Planen udarbejdes i januar/februar.

Planen godkendes på Teknik, Havne- og Kulturudvalgets møde i marts/april, hvor havnefogederne deltager i punktets behandling.

Opfølgning på planen sker på Teknik, Havne- og Kulturudvalgets møde i oktober/november, hvor havnefogederne deltager i punktets behandling.

Den daglige drift på Østerby Havn

Årstid og sæson er to væsentlige forudsætninger for dagligdagen i en havn.

Sommerhalvåret – specielt de tre sommermåneder – er præget af stor aktivitet og travlhed med mange gæstesejlere og store arrangementer. Her er på grund af de mange både i havnen stor aktivitet omkring tilsyn, kontrol af betalt afgift, renholdelse og forskellige former for konflikthåndtering.

I vinterhalvåret – specielt forår og efterår – er arbejdet i højere grad præget af vedligeholdelse og planlægningsopgaver.

De forskellige daglige driftsopgaver i Østerby Havn kan kort beskrives således:

Opgaver, der udføres af havnens ansatte og havnefogeden:

Malerarbejde, reparationer, rengøring, snerydning, mindre ombygningsopgaver m.v.

Kontrol af at gæstesejlerne har indløst billet.

Opgaver, der udføres af havnefogeden:

Personaleadministration

Tilsyn med diverse arbejder

Udvikle nye projekter

Udlejning af pladser, grunde og bygninger

Planlægning af arbejde

Regnskab, budget og økonomistyring

Bemandingen i havnen er i løbet af året således:

Bemandingen ved Østerby Havn er følgende:

1 havneassistent (er også afløser for havnefogeden).

Der indlejes ekstra mandskab hvis dette skønnes nødvendigt.

Havneassistenten udfører alt forfaldende arbejde, samt hjælp til kontrol af gæstesejlere.

Der er afsat 2000 timer til medhjælp for havnefogeden.

Til rengøring af havnens baderum og toiletter er entreret med et rengøringsfirma.

Indsatsområder i 2020

 

Ny afskærmning bag grillpladser

Kort beskrivelse af arbejdet

Den nuværende træafskærmning er nu i så dårlig stand at ny afskærmning er nødvendig. Afskærmningen udføres i komposit, så fremtidig vedligeholdelse med maling undgås.

Økonomi:

Forventet omkostning til materialer er ca. kr. 25.000 som finansieres over driften. Arbejdet udføres af havnens personale.

Resultatkrav:

Afskærmning bliver igen helt sikker, så der ikke er fare for at nogen kommer til skade ved at falde fra skrænten og ned på grillpladsen.

 

Renovere betonstensvæg omkring grillpladser

Kort beskrivelse af arbejdet

Den nuværende væg er ved at skride ud p.g.a sandpresset fra bagsiden, hvorfor en renovering er nødvendig.

De eksisterende sten tages ned og rengøres, hvorefter muren igen bygges op med de rengjorte sten og ny lim mellem stenene.

Økonomi:

Forventet omkostning er ca. kr. 5.000 til materialer som finansieres over driften. Arbejdet udføres af havnens personale

Resultatkrav:

Pænere og mere sikker betonstensvæg rundt om grillpladserne.

 

Istandsættelse af norgesvej 11 (Ilse Jacobsen)

Kort beskrivelse af arbejdet

Taget skal have nyt tagpap og vindskeder. Døre, vinduer og terrasse males. Loft og vægge repareres og males. Jerngelænder udendørs renoveres. Fuger i murværk fornyes hvor det er nødvendigt.

Økonomi:

Omkostningerne forventes at andrage ca. kr. 50.000 til håndværker og materialer som finansieres over driften. Hvad der er muligt, udføres af havnens personale.

Resultatkrav:

Opnå at bygningen igen bliver attraktiv for evt. fremtidige lejere.

 

Maling af træbroer og havneværker

Kort beskrivelse af arbejdet

Træbroer, bølgebryder på østmole og molehoveder males.

Økonomi:

Omkostningerne forventes at andrage ca. kr. 60.000 til materialer. Arbejdet udføres af havnens personale.

Resultatkrav:

Forlænge levetiden på havnens træværk.

 

Oprensning af indsejlingen samt østre bassin

Kort beskrivelse af arbejdet

Der skal oprenses ca. 3000 kubikmeter sediment i indsejlingen samt i østre bassin.

Økonomi:

Omkostningerne forventes at andrage ca. kr. 200.000 som finansieres over driften

Resultatkrav:

Igen opnå tilstrækkelig vanddybde, så ingen af vores kuttere rammer bunden i indsejlingen og havnebassin.

 

Forundersøgelse havneudvidelsesprojekt

Kort beskrivelse af arbejdet

Afventer resultat af færgeprojekt.

Økonomi:

Resultatkrav:

 

Nedrive redskabshus ved beddingen

Kort beskrivelse af arbejdet:

Fjerne redskabshus samt betondæk ved beddingen.

Økonomi:

Omkostningerne forventes at andrage ca. kr. 60.000 som finansieres over driften

Resultatkrav:

Gøre plads til ny værkstedshal til OK Tekniq

 

Vand på flydebro i inderhavn

Kort beskrivelse af arbejdet

Der etableres en vandledning fra vandposten ved universitetet og ud på den brede flydebro i inderhavnen. På flydebroen etableres en vandpost ved den ene elstander.

Denne vandpost har manglet siden havnen blev renoveret.

Økonomi:

Udgiften andrager ca. kr. 15.000 som finansieres over driften.

Resultatkrav:

Vi får en vandpost på flydebroen hvor der ligger mange gæstesejlere om sommeren, og vi kan på den måde undgå at sejlerne skal trække ca. 50 meter slange ud hver gang de ønsker at fylde frisk drikkevand.

 

Koldvandsbruser ved stranden

Kort beskrivelse af arbejdet

Der etableres en koldvandsbruser ved udgangen til vestbroen i marinaen.

Økonomi:

Omkostningerne forventes at andrage ca. kr. 8.000 som finansieres over driften

Resultatkrav:

Vi opfylder et stort ønske fra vore badegæster, om at kunne skylle sand og salt af kroppen efter et besøg på stranden.

 

Lys på flydebro ved redningsbåd

Kort beskrivelse af arbejdet

Der etableres 3 nye lysmaster fra redningsstationen og ud til redningsbåden. Dette er er stort ønske fra redningsfolkene, da det kan være farligt for dem at løbe ud til redningsbåden i mørke. Ikke mindst om vinteren hvor broen kan være glat.

Økonomi:

Omkostningerne forventes at andrage ca. kr. 2.000 ”da vi har de fleste materialer” som finansieres over driften.

Resultatkrav:

En mere sikker adgangsvej for redningsfolkene til redningsbåden.

 

Øvrige indsatsområder

Ændre pyramide med læafskærmning samt flere og bedre grillpladser.

Bedre lys på flydebro i jollehavn samt hønsebro.

Længere bomme i ny jollehavn.

Nytænkning af arealet ved legepladsen: Salgshuse, forbedre legeplads, bedre grillpladser.

Ny hjemmeside med webkamera som viser indsejlingen til Østerby Havn.

Anlæggelse af badebro nordvest for marinaen.

Der planlægges på sigt de reparationsopgaver som er beskrevet i skadesrapport fra Arccon.

Der afholdes dialogmøder i Østerby Havn den 9. maj kl.13.00.

 

Visioner for Østerby Havn.

Marinaen i Østerby er bygget i 1983 med plads til 220 både, projekteret efter datidens standardbådstørrelse som var ca. 3x9 meter.

I dag er størrelsen af de både der anløber marinaen mellem 11 og 12 meter lange og 4 meter brede, hvilket giver os store pladsproblemer i 6 uger i højsæsonen, samt i kristi himmelfart ferien, som normalt trækker mange sejlere til Østerby Havn.

Når vi har den store belægning har vi mange både som er lagt på siden af hinanden, somme tider op til 8-9 både uden på hinanden.

Vi kan mærke at vore gæstesejlere bliver mere og mere utilbøjelige til at acceptere disse forhold i havnen, og i 2019 så vi desværre at mange var inde og vende i havnen for igen at sejle ud og væk fra Østerby.

I Sverige er det ved lov vedtaget at der max. må ligge 3 både uden på hinanden, bl.a. p.g.a brandfare, og denne lovgivning kan frygtes også at komme til Danmark. Dette vil betyde at kapaciteten i Østerby Marina reduceres væsentligt, med store økonomiske tab for hele Læsø til følge.

Det er derfor vigtigt at vi finder en måde at finansiere en udvidelse af Østerby marina på, så vi kan tilgodese fremtidens krav til komfort, brandsikkerhed, og ikke mindst forøgede turistindtægter for hele Læsø. 

Udarbejdet januar 2020 af havnefoged Kurt Kiil Nielsen.

Årsplan 2020 PDF